Rødlig Perlemorsommerfugl

Boloria euphrosyne

First update d. 25 june 2004

Last update d. 19 may 2022

Bøgen i Krageskov, Sjælland. Langs stien i grøftekanten flyver Rødlig perlemorsommerfugl. d. 29 April 2007. Fotograf: Peter MøllmannLars Andersen i Krageskov, Sjælland. Ved at fotograferer Rødlig perlemorsommerfugl. d. 29 April 2007. Fotograf: Peter MøllmannPeter Møllmann ved at fotograferer Rødlig Perlemorsommerfugl, Clossiana euphrosyne. Krageskov, Sjælland. d. 29 April 2007. Fotograf: Lars AndersenRødlig Perlemorsommerfugl, Clossiana euphrosyne. Krageskov, Sjælland. d. 29 April 2007. Fotograf: Lars AndersenRødlig Perlemorsommerfugl, Clossiana euphrosyne. Krageskov, Sjælland. d. 29 April 2007. Fotograf: Lars AndersenRødlig Perlemorsommerfugl, Clossiana euphrosyne. Krageskov, Sjælland. d. 29 April 2007. Fotograf: Lars AndersenRødlig Perlemorsommerfugl han. Store Bøgeskov ved Gyrstinge Sø d. 11 Maj 2015. Fotograf; Lars AndersenRødlig Perlemorsommerfugl, Boloria euphrosyne. Storeskov/Søholt, Lolland. d. 23 Maj 2010. Fotograf: Lars AndersenRødlig Perlemorsommerfugl, Boloria euphrosyne. Storeskov/Søholt, Lolland. d. 23 Maj 2010. Fotograf: Lars AndersenRødlig Perlemorsommerfugl, Boloria euphrosyne. Storeskov/Søholt, Lolland. d. 23 Maj 2010. Fotograf: Lars AndersenRødlig Perlemorsommerfugl, Boloria euphrosyne. Hamborgskoven Storeskov, Lolland. d. 11 Maj 2008. Fotograf: Lars AndersenRødlig Perlemorsommerfugl, Boloria euphrosyne hun. Store Bøgeskov ved Gyrstinge Sø. d. 29 Maj 2011. Fotograf: Lars AndersenRødlig Perlemorsommerfugl, Boloria euphrosyne. Storeskov/Søholt, Lolland. d. 11 Maj 2008. Fotograf: Tubas LøkkegaardBøgen i Storskov/Hamborg Skov, Lolland. Midt på stien flyver Rødlig perlemorsommerfugl, og langs kanten vokser der violer i antal. Sjældent ses også Sortplettet bredpande. d. 11 maj 2005. Fotograf: Lars AndersenRødlig Perlemorsommerfugl, Boloria euphrosyne. Storeskov/Søholt, Lolland. kl.: 15:58:24, d. 11 Maj 2008. Fotograf: Lars AndersenRødlig Perlemorsommerfugl, Boloria euphrosyne. Storeskov/Søholt, Lolland. kl.: 15:58:20, d. 11 Maj 2008. Fotograf: Lars AndersenRødlig Perlemorsommerfugl, Boloria euphrosyne. Storeskov/Søholt, Lolland. kl.: 15:58:21, d. 11 Maj 2008. Fotograf: Lars AndersenRødlig Perlemorsommerfugl, Boloria euphrosyne. Storeskov/Søholt, Lolland. kl.: 15:58:21, d. 11 Maj 2008. Fotograf: Lars AndersenRødlig Perlemorsommerfugl, Boloria euphrosyne. Storeskov/Søholt, Lolland. kl.: 15:58:21, d. 11 Maj 2008. Fotograf: Lars AndersenRødlig Perlemorsommerfugl, Boloria euphrosyne. Storeskov/Søholt, Lolland. kl.: 15:58:21, d. 11 Maj 2008. Fotograf: Lars AndersenRødlig Perlemorsommerfugl han. Hovedskov på Falster, Corselitze Skovdistrikt d. 15 Maj 2015. Fotograf; Lars Andersen

Rødlig Perlemorsommerfugl, Boloria euphrosyne (Linnaeus, 1758).

Udseende: Kan forveksles med den langt hyppigere Brunlig Perlemorsommerfugl, hvor den Rødlig Perlemorsommerfugl kendes på den tydelige røde farve i midtcellen på bagvinge underside, og på oversidens yderste trekantede sømpletter er delte. Hvor den på Brunlig Perlemorsommerfugl v- sømpletter hænger sammen, og dens midtcelle på bagvinge underside er brun.

I Mellem- og Nordskandinavien er de mindre med mere sort tegning på oversiden, som ligner Brunlig Perlemorsommerfugl på oversiden.

Vingefang: 34 - 45 mm.

Habitat: Flyver i bøgeskov med rig muldbund, på stier og skovenge sammen med Aurora, Skovblåfugl, Nældesommerfugl og Skovrandøje. I Sverige lever den også i mere tørre miljøer som i granskove på sandet bund, eller kalkrige jorde med blandingskov samt fattigkær og højmoser.

Adfærd: Besøger blomster som Mælkebøtte, Storkenæb, Ranunkler og især
Krybende Læbeløs, Ajuga reptans  som er dens favorit blomst.
Er midt på dagen svær at komme tæt på som fotograf, det er bedre om morgenen og sidst på eftermiddagen.

Flyvetid: er blandt de tidligste perlemorsommerfugle i foråret, flyver når bøgen springer ud omkring d. 10 maj ind til midt i juni, i nogle varme år kan man se enkelte eksemplarer fra sidst i april. Et sjældent anden kuld forekommer i august.

Værtsplante: Larven lever på forskellige violer som Krat-Viol, Viola riviniana & Skov-Viol, Viola reichenbachiana. Mindre på Hunde-Viol, Viola canina og Håret Viol, Viola hirta. I Sverige findes den også på Eng-Viol, Viola palustris. Almindelig Stedmoderblomst, Viola tricolor & Ager-Stedmoderblomst, Viola arvensis. I Centraleuropa på Marts-Viol, Viola odorata.

Æg, larve & puppe: Hunnen lægger æggene enkelvis under violblade eller på vissen løv i nærheden af violplanter over en længere periode i hele dens levetid. Ægget klækker efter 14 dage, den skifter hud 3 gange før overvintringen. I foråret æder den af de nye violblade. Imellem måltiderne solbader den sig på blade eller på den bare jord. Som voksen larve er den sort med korte torne og 2 rækker citrongule torne på ryggen.

Rødlig Perlemorsommerfugl nordeuropæisk udbredelseskort lavet af Lars Andersen i july 2017 

Rødlig Perlemorsommerfugl nordeuropæisk udbredelseskort lavet af Lars Andersen july 2017 

Udbredelse: Der var en lille bestande på Stevns i Tureby Hestehave 2014, Store Bøgeskov 2021 ved Gyrstinge Sø på Midtsjælland. På Lolland; Skelnæs - Storskov v. Søholt, 2021. På Falster's østkyst; Teglskov, Hovedskov og Korselitze Østerskov 2018-2021. Ialt 3 til 5 lokaliteter. Er aldrig fundet på Bornholm.

Nu er populationerne så små og spredte med kun 3 metapopulationer tilbage i maj 2015. Så det er spørgsmål om tid før den forsvinder fra Danmark.

Udbredelse: 1925 1980 2000 2010 2014
Boloria euphrosyne. Kort lavet af; Magnus Vest Hebsgaard d. 21 February 2015
Kort lavet af; Magnus Vest Hebsgaard d. 21 February 2015

Historik: Har tidligere været vidt udbredt i Østjylland, Fyn, Tåsinge, Langeland, Sjælland, Lolland og Falster. Desværre er den forsvundet fra del af sine lokaliteter i Østjylland. Sidst set en enkelt dødfundne i skovene syd for Horsens Fjord i 2012 og måske er der enkelte oversete populationer der? Og sidst set en enkelt i Grund Skov ved Vejle Fjord i 2005†. Sidst set på det sydlige Fyn i 2003†. I Nordsjælland forsvandt den fra Gribskov i 1992†.

Status: Tilbagegangen for Rødlig Perlemorsommerfugl kan sammenlignes med bøgeskovens tilbagegang i Danmark, ifølge Danmarks Statistiks skovtælling fra 1976, var arealet med Bøg i en 50 årlig periode indskrænket med 28%. Et andet forhold er at nykulturer med Bøg var faldet drastisk i denne periode. I 1976 var  46 % af arealet med Bøg over 80 år gamle. Dette betød en yderligere drastisk nedgang i de næste 30 år, når disse Bøge var klar til fældning.

I samme periode voksede skovarealerne i Danmark, det var f.eks. arealer med gran, juletræer og pyntegrønt der voksede i størrelse.

Gødskning/eutrofiering: Andre problemer er udjævning af økologiske gradienter gennem gødskning/eutrofiering. Ødelæggelse af pedologiske og ærkælogiske strukturer med stort maskineri osv. Det har alt sammen i de sidste 50 år været med til at ødelægge habitater for Rødlig Perlemorsommerfugl.  Der er i dag desværre ikke sammenhængende lokaliteter nok til at arten kan reproduceres og opretholde stabile bestande.

Der synes ikke at være nævneværdige ændringer i skovbruget indenfor de sidste 40 år, så er Rødlig Perlemorsommerfugl næsten-forsvinden sket i denne periode. Det kan bla. skyldes, at den gødskning/eutrofiering, der rammer skovene fra nær og fjern i form af kvælstofforbindelser, har nået et kritisk niveau i jordbunden, hvor græsser og andre næringskrævende urter som brændenælde hurtigt overvokser de soleksponerede violer, som Rødlig Perlemorsommerfugl er afhængig af. Denne udvikling i skovbundsfloraen ses ikke kun i DK, men er bl.a. beskrevet i videnskabelige artikler fra England.

Fossile brændstoffer: En anden teori jeg (Lars Andersen) har på hvorfor Rødlig Perlemorsommerfugl er gået tilbage i Danmark, er sammenfaldet med mennesket forøget brug af fossile brændstoffer, hvor man skaber svovldioxid, som opløses i regn og falder ned som svovlsyre, dette er sur nedbør. Falder det på kalkrige jorde fjerner det hurtigt calciumen; på sure jorde kan den skabe så sure forhold, at selv de mest modstandsdygtige calcifuge planter lider.

Pesticider/herbicider: For at skovdrift skal blive så rentabel så muligt, bruger man herbicider, round-up, ukrudtmidler  og svidningsmidler i ryddet arealer til nyplantninger. En synder ang. pesticider jeg har mistanke til, er pesticider i landbruget der bruges i Vårraps og Vinterraps der dyrkes på en del marker på Sjælland til olie og foderprodukter. Der sprøjter man mod glimmerbøsser, og de giftstoffer spredes som luftbåren ind i skovene.

Uddødet danske arter: Hvor mange flere dagsommerfugle arter skal forsvinde mere fra Danmark før man begynder at gøre nået for de sidste? Der er allerede forsvundet alt for mange dagsommerfugle arter fra de danske løvskove som; Mnemosyne 1961, Skovhvidvinge 1976, Enghvidvinge 2004, Slåensommerfugl 1987, Terningsommerfugl 1960†, Mørk Pletvinge 1982 & Herorandøje 1982. Og fra de jyske Egekrat; Egesommerfugl 1992& Perlemorrandøje 1996.

Forslag: Der skal aktivt gøres nået for deres levesteder igennem naturpleje, samt en fredning af de sjældne arter vil også sætte fokus på der skal gøres nået.

Verdensudbredelse: I de tætbefolkede lande i Europa er arten kraftig vigende og ved at forsvinde i flere lande! Er uddød i Holland 1969. Og i England og Nordtyskland er situationen lige så alvorligt, der er Rødlig Perlemorsommerfugl også ved at forsvinde. Den findes i vores nabolande Sverige og Norge, hvor den er lokalt almindelig udbredt op til Polarhavet, der virker bestandene stabile. I bjergskove og bjergene i Mellemeuropa er bestandene også stabile. Den findes videre udbredt i Tyrkiet, Rusland & Kasakhstan.

Andre kombinationer: Clossiana euphrosyne.
Synonym:
Papilio fingal.

Tidligere danske navne: Prinzen, Perlemoder sommerfugl, Spejlperlemorfugl, Skovperlemorsommerfugl, Rødplettet Perlemorsommerfugl.

Hedder på dansk: Rødlig Perlemorsommerfugl. På norsk: Rødflekket Perlemorvinge.
På svensk:
Prydlig Pärlemorfjäril. På finsk: Pursuhopeatäplä. På estisk: Varane kannikesetäpik.
På lettisk:
Agrais purvraibenis. På litauisk: Miškapievis perlinukas. På polsk: Dostojka eufrozyna.
På tysk:
Veilchen-Perlmutterfalter. På nederlandsk: Zilvervlek. På fransk: Grand Collier Argenté.
På irsk:
Fritileán Péarlach. På engelsk: Pearl-bordered Fritillary.

Lignende arter: Brunlig Perlemorsommerfugl, Boloria selene.

Fredning: Retsinformation
Miljøministeriet. BEK nr 257 af
14/02/2021 Artfredningsbekendtgørelsen.

Rødlig Perlemorsommerfugl forvinge variationer.

Rødlig Perlemorsommerfugl, Boloria euphrosyne han. Store Bøgeskov ved Gyrstinge Sø. d. 13 Maj 2012. Fotograf: Lars AndersenRødlig Perlemorsommerfugl, Boloria euphrosyne han. Store Bøgeskov ved Gyrstinge Sø. d. 19 Maj 2012. Fotograf: Lars AndersenRødlig Perlemorsommerfugl, Boloria euphrosyne hun. Store Bøgeskov ved Gyrstinge Sø. d. 29 Maj 2011. Fotograf: Lars AndersenRødlig Perlemorsommerfugl han. Store Bøgeskov ved Gyrstinge Sø d. 11 Maj 2015. Fotograf; Lars AndersenRødlig Perlemorsommerfugl, Boloria euphrosyne. Fageråsmossen, Blombacka, Karlstad, Värmland, Sverige d. 16 juni 2015. Fotograf; Lars AndersenRødlig perlemorsommerfugl, Boloria euphrosyne ssp.: septrionalis (Nordstrøm, 1933). Pålnovik nord for Torneträsk, Lappland, Sverige. 360 m. d. 28 juni 2007. Fotograf: Lars AndersenRødlig Perlemorsommerfugl, Boloria euphrosyne. Åsarna, Jämtland, Sverige d. 24 juni 2018. Fotograf; Lars AndersenRødlig perlemorsommerfugl, Boloria euphrosyne lapponica (Esper,1794). Pålnovik nord for Torneträsk, Lappland, Sverige. 360 m. d. 1 juli 2007. Fotograf: Lars AndersenPrydlig Pärlemorfjäril, Boloria euphrosyne. Messlingen, Härjedalen, Sverige d. 18 juni 2020. Fotograf; Lars AndersenPrydlig Pärlemorfjäril, Boloria euphrosyne. Tännäs, Härjedalen, Sverige d. 19 juni 2020. Fotograf; Lars AndersenPrydlig Pärlemorfjäril, Boloria euphrosyne. Messlingen, Härjedalen, Sverige d. 18 juni 2020. Fotograf; Lars AndersenPrydlig Pärlemorfjäril, Boloria euphrosyne. Mässlingen, Härjedalen, Sverige d. 17 juni 2020. Fotograf; John Vergo

Rødlig Perlemorsommerfugl bagvinge variationer.

Rødlig Perlemorsommerfugl, Boloria euphrosyne. Storeskov/Søholt, Lolland. d. 23 Maj 2010. Fotograf: Lars AndersenPrydlig Pärlemorfjäril, Boloria euphrosyne. Uggelheden, Värmland, Sverige d. 17 juni 2017. Fotograf; Erling KrabbePrydlig Pärlemorfjäril, Boloria euphrosyne. Tännäs, Härjedalen, Sverige d. 19 juni 2020. Fotograf; Lars Andersen

__________________________________________________________

Krat-Viol, Viola riviniana. Store Bøgeskov ved Gyrstinge Sø. d. 13 Maj 2012. Fotograf: Lars AndersenKrat-Viol, Viola riviniana. Store Bøgeskov ved Gyrstinge Sø. d. 19 Maj 2012. Fotograf: Lars AndersenKrat-Viol, Viola riviniana. Store Bøgeskov ved Gyrstinge Sø. d. 19 Maj 2012. Fotograf: Lars Andersen

Krat-Viol, Viola riviniana flerårig urt med bladroset og en kort opret stængel. Bladene er bredt hjerteformet. Blomster er 15-25 mm lange med et 0,7 mm langt vedhæng.
Kronblade lapper ind over hinanden. Er på Sjælland og Lolland den foretrukne værtsplante for Rødlig Perlemorsommerfugl.

Skovviol, Viola reichenbachiana i Store Bøgeskov ved Gyrstinge Sø, Midtsjælland. d. 30 april 2014. Fotograf: Lars Andersen

Skov-Viol, Viola reichenbachiana flerårig urt med bladroset og en kort opret stængel. Bladene er smalt hjerteformet. Blomster er 12-18 mm lange med et 0,3 mm langt vedhæng. Kronblade lapper ikke ind over hinanden.

__________________________________________________________

Små perlemorsommerfugle i Skandinavien, slægten Brenthis og Boloria bagvinge undersider & forvinge oversider.

__________________________________________________________

Sidste Nyt

Rødlig Perlemorsommerfugl går markant frem i Søholt Storskov

d. 18 maj 2022

Rødlig Perlemorsommerfugl han. Storskovene v. Søholt, Lolland maj 2022. Fotograf; Emil Bjerregaard

Rødlig Perlemorsommerfugl han. Søholt Storskov, Lolland maj 2022. Fotograf; Emil Bjerregaard

Aage V. Jensen Naturfond erhvervede i 2019 1136 ha skov, mark, eng og ager i hjertet af Maribosøerne. Vi kalder det Søholt Storskov fordi mere end 600 ha er udlagt til skov og heraf er mere end 1/3 er urørt skov med stor biodiversitet. Målet er at forvilde naturen og skabe en sammenhængende forvaltning, som vil skabe utallige nye livsmuligheder for dyr og planter.

Med fondens opkøb af Søholt Storskov ved Maribosøerne i 2019, overtog vi en af landets sidste bestande af rødlig perlemorsommerfugl og sortplettet bredpande. Rødlig Perlemorsommerfugl var for få årtier siden vidt udbredt i det østlige Danmarks løvskove, men er desværre gået meget tilbage, og den findes kun 2-3 steder i Danmark, bl.a. i Søholt Storskov ved Maribosøerne. For bare 10 år siden var der stadig mange rødlig perlemorsommerfugl ved Søholtskovene, men i løbet af 2010’erne gik perlemorsommerfuglen stærkt tilbage og var i 2020 næsten helt forsvundet fra området og dermed på nippet til at uddø i Danmark.

I
2021 og 2022’s første måneder gennemførte Naturfonden tiltag for at understøtte sommerfuglenes levevilkår. Det bestod blandt andet i at skabe varme og solrige lysninger i skovene og langs skovvejene. Derfor var det med stor spænding, at moniteringsprogrammet startede op i maj 2022.

Vi kan nu konstatere, at de mange tiltag har være effektive. Særligt på én dellokalitet har bestanden af Rødlig Perlemorsommerfugl vokset. I
2021 var der kun enkelte eksemplarer af Rødlig Perlemorsommerfugl på stedet, og her fra starten af 2022-sæsonen viste årets første monitoreringer, at der på lokaliteten fløj:

mindst 35 stk.
Rødlig Perlemorsommerfugl, hovedsageligt hanner (9. maj, 2022)
mindst 40 stk.
Rødlig Perlemorsommerfugl, adskillige hunner og hanner (15. maj, 2022)
mindst 75 stk.
Rødlig Perlemorsommerfugl, adskillige hunner og hanner, og observationer af parringer (17. maj, 2022).
Endelig er der nu også observeret
rødlig perlemorsommerfugl andre lokaliteter i Søholt Storskov.

Det målrettede arbejde med at understøtte bestanden af rødlig perlemorsommerfugl er dermed kommet flyvende fra start. Vi håber, det er starten til at sikre rødlig perlemorsommerfugl en fremtid i Søholt Storskov og i Danmark. Arbejdet med at sikre arten i Søholtskovene er imidlertid slet ikke færdigt. Der er behov for, at årets bestand af rødlig perlemorsommerfugl vil sprede sig, efterhånden som antallet af velegnede lokaliteter etableres i skovlysninger, på skovenge og langs med skovveje. Om en række år vil vi formentligt også kunne finde arten på de store overdrev, som vil opstå efterhånden som Naturfonden får omlagt de tidligere landbrugsarealer. Og netop overdrevene er vigtige for at binde skovområderne sammen for skovenes mange sommerfugle.

Aage V. Jensen Naturfond har fået rådgivning af Butterfly Conservation Denmark, som også forestår monitering af sommerfuglene i Søholt Storskov. Butterfly Conservation Denmark er et nystartet dansk firma, som består af Peer Ravn og Emil Blicher Bjerregård.

__________________________________________________________

d. 7 maj 2020

Rødlig Perlemorsommerfugl, Boloria euphrsyne hanner på Krybende Læbeløs, Ajuga reptans. Store Bøgeskov v. Gyrstinge Sø, Sjælland d. 7 maj 2020. Fotograf; Knud Ellegaard

Rødlig Perlemorsommerfugl, Boloria euphrsyne hanner på Krybende Læbeløs, Ajuga reptans.
Store Bøgeskov v. Gyrstinge Sø, Sjælland, Danmark d. 7 maj 2020. Fotograf; Knud Ellegaard

__________________________________________________________

d. 6 maj 2020

Store Bøgeskov v. Gyrstinge Sø, Sjælland, Danmark d. 6 maj 2020. Fotograf; Lars AndersenRødlig Perlemorsommerfugl, Boloria euphrsyne han på Krybende Læbeløs, Ajuga reptans. Store Bøgeskov v. Gyrstinge Sø, Sjælland, Danmark d. 6 maj 2020. Fotograf; Lars Andersen

Rødlig Perlemorsommerfugl, Boloria euphrsyne han på Krybende Læbeløs, Ajuga reptans.
Store Bøgeskov v. Gyrstinge Sø, Sjælland, Danmark d. 6 maj 2020. Fotograf; Lars Andersen

__________________________________________________________

d. 26 april 2020

Ny rekord. Allerede d. 26 april blev der set
1 stk. Rødlig Perlemorsommerfugl i Store Bøgeskov ved Gyrstinge Sø af Yvonne Nielsen

Se fundet på facebook

__________________________________________________________

d. 4 maj 2019

Rødlig Perlemorsommerfugl han. Store Bøgeskov v. Gyrstinge Sø, Sjælland d. 4 maj 2018. Fotograf; Yvonne Nielsen

Rødlig Perlemorsommerfugl han. Store Bøgeskov v. Gyrstinge Sø, Sjælland d. 4 maj 2018. Fotograf; Yvonne Nielsen

Allerede d. 29 april blev der set 2 stk. Rødlig Perlemorsommerfugl i Store Bøgeskov ved Gyrstinge Sø.

__________________________________________________________

d. 30 maj 2018

En slidt han på brombær fra Jægersborg Hegn, Nordsjælland. Fotograf; Ib Fagerlund
Kommentar; Ingen tvivl om
Rødlig Perlemorsommerfugl, Boloria euphrosyne!
Vildt nok, mon den er kommet ind med østenvinden?
Emil Bjerregård

__________________________________________________________

d. 17 maj 2018

Rødlig Perlemorsommerfugl hun. Store Bøgeskov v. Gyrstinge Sø, Sjælland d. 17 maj 2018. Fotograf; Nicolai Poulsen

Rødlig Perlemorsommerfugl hun. Store Bøgeskov v. Gyrstinge Sø, Sjælland d. 17 maj 2018. Fotograf; Nicolai Poulsen

__________________________________________________________

d. 12 maj 2018

Rødlig Perlemorsommerfugl han. Store Bøgeskov v. Gyrstinge Sø, Sjælland d. 12 Maj 2018. Fotograf; Troells Melgaard

Rødlig Perlemorsommerfugl han. Store Bøgeskov v. Gyrstinge Sø, Sjælland d. 12 maj 2018. Fotograf; Troells Melgaard

Lørdag d. 12 maj 2018; var Troells Melgaard & Lars Andersen i Store Bøgeskov ved Gyrstinge Sø nord for Ringsted hvor vi så 16 til 20 stk. Rødlig Perlemorsommerfugl.

__________________________________________________________

d. 2 maj 2018

1 stk. Alsø Skov, Lolland d. 2 maj 2018. Finder; Bent Christensen

__________________________________________________________

Liste over forsvundne Rødlig Perlemorsommerfugle populationer

d. 7 marts 2018

Emil Bjerregård d. 7 Marts 2018 indlæg i "skal danske dagsommerfugle fredes?":
Har lige listet alle forsvundne lokaliteter op, for en af vores rigtig truede skovlysningsarter (
Rødlig Perlemorsommerfugl), bare siden 1999. En meget bekymrende liste. Havde listen blevet udvidet til 1990, var den blevet mere end dobbelt så lang.

Hydeskov (Lolland) 2015
Tureby Hestehave (Sjælland)
2014
Kirkeskov (Sjælland)
2012
Nordskov v. Stenlille (Sjælland)
2012
Boller Skov (Jylland)
2012
Magleby Skov (Sjælland)
2011
Tokkeskov (Sjælland)
2011
Hamborg Skov & Toreby Skov (Lolland)
2010
Lorup Skov (Sjælland)
2010
Lellinge Frihed, Svansbjerg Overdrev, Tågerød Skov & Åshøje Overdrev (Sjælland)
2007
Munkeskov (Sjælland)
2007
Krageskov (Sjælland)
2007
Staksrode, Fakkegrav & Grund Skov (Jylland)
2005
Gunderup Kohave (Sjælland)
2004
Vallø Dyrehave (Sjælland)
2004
Kristianssæde Skov (Lolland)
2004
Krengerup (Fyn)
2003
Snarup Mose (Fyn)
2001
Moesgård Skov (Jylland)
1999
Hannenov Skov (Falster)
1999

I dag findes arten kun på 6 lokaliteter, hvor blot 2 af populationerne er forholdsvis gunstig, mens de resterende 4 bestande er meget tæt på uddøen. Så må alarmklokkerne ringe

__________________________________________________________

d. 19 maj 2016

Torsdag d. 19 maj 2016; var Jan Gregor i Korselitse Østerskov på det nordøstlig Falster hvor han så 2 stk. Rødlig Perlemorsommerfugl. Og senere kørte han til Hovedskov på det østlig Falster hvor han så 3 stk. Rødlig Perlemorsommerfugl.

__________________________________________________________

d. 13 maj 2016

Fredag d. 13 maj 2016; var Emil Bjerregård, Magnus Vest Hebsgaard & Jan Gregor i Store Bøgeskov ved Gyrstinge Sø nord for Ringsted hvor de så 2 til 7 stk. Rødlig Perlemorsommerfugl.

__________________________________________________________

d. 12 maj 2016

Rødlig Perlemorsommerfugl han. Storskov v. Søholt, Lolland d. 12 Maj 2016. Fotograf; Lars Andersen

Rødlig Perlemorsommerfugl han. Storskov v. Søholt, Lolland d. 12 maj 2016. Fotograf; Lars Andersen

Torsdag d. 12 maj 2016; var John S. Petersen, Knud Ellegaard, Kirsten Schwartz & Lars Andersen i Hovedskov på Falster hvor vi ledte efter Rødlig Perlemorsommerfugl uden held. Vi kørte bagefter til Skelnæs / Storskov v. Søholt på Lolland hvor vi så 4 hanner. Klaus Hermansen var der tidligere i skoven hvor han så 10 stk.

Storskov v. Søholt, Lolland d. 12 Maj 2016. Fotograf; Lars Andersen

Storskov v. Søholt, Lolland d. 12 maj 2016. Fotograf; Lars Andersen

__________________________________________________________

Rødlig Perlemorsommerfugl i Jylland?

d. 14 april 2015

Vi regnede med at Rødlig Perlemorsommerfugl var forsvundet fra Jylland? Men der er dukket et fund op, en enkelt dødfundne i skovene syd for Horsens Fjord i 2012 og måske er der stadig enkelte oversete populationer langs Horsens Fjord?

__________________________________________________________

DDRderude - Naturplan Danmark #dermåværesketenfejl

d. 30 oktober 2014

Morten DD lusker rundt i en statsskov ved Vejle Fjord, hvor man tilsyneladende har mere travlt med jagt end med naturbeskyttelse. Det ligger helt i tråd med statens planlagte skovindsats (eller mangel på samme) i Naturplan Danmark. Morten DD fortæller om Rødlig Perlemorsommerfugl som engang fandtes i Grund Skov.

__________________________________________________________

Købelevskov på det nordlige Lolland d. 25 maj 2009, er en stævningskov. Her en hassellundpassage med urterig bevoksning! Fotograf: Lars Andersen

Købelevskov på det nordlige Lolland d. 25 maj 2009, hvor vi (Tubas Løkkegaard & Lars Andersen) ledte efter Rødlig Perlemorsommerfugl uden succes, lokaliteten er en stævningskov. Her en hassellundpassage med urterig bevoksning!

Skov-gøgeurt fra Købelevskov på det nordlige Lolland d. 25 maj 2009, er en stævningskov. Her en hassellundpassage med urterig bevoksning! Fotograf: Lars Andersen

Skov-gøgeurt fra Købelevskov. Bemærk flåten i toppen som bare venter på at fotografen kommer tæt nok på!

__________________________________________________________

Her de danske små perlemorsommerfugle, som man kan forveksle med den rødlige!

Engperlemorsommerfugl, Brenthis ino. Gyllebo, Simrishamn, Skåne, Sverige. d. 17 juni 2007. Fotograf: Lars AndersenMoseperlemorsommerfugl, Boloria aquilonaris han. Ryegaard. Hornsherred. Sjælland. d. 19 juni 2012. Fotograf: Lars AndersenRødlig Perlemorsommerfugl, Boloria euphrosyne han. Store Bøgeskov ved Gyrstinge Sø. d. 19 Maj 2012. Fotograf: Lars AndersenBrunlig Perlemorsommerfugl, Clossiana selene, Bruså, Himmerland, Danmark d. 12/6 2012. Fotograf: Lars AndersenViolet perlemorsommerfugl, Clossiana dia. Marielyst, 23 august - 2004. Fotograf: Lars AndersenEngperlemorsommerfugl, Brenthis ino på Trævlekrone, Lychnis viscaria. Farum d. 26 juni 2005. Fotograf: Lars AndersenMoseperlemorsommerfugl, Boloria aquilonaris. Gårdshult, Småland, Sverige. d. 18 juni 2007. Fotograf: Daniel DolfeRødlig Perlemorsommerfugl, Boloria euphrosyne. Storeskov/Søholt, Lolland. d. 23 Maj 2010. Fotograf: Lars AndersenBrunlig Perlemorsommerfugl, Boloria selene, Brunddragene, Lolland, Danmark d. 3/8 2013. Fotograf: Lars AndersenViolet perlemorsommerfugl, Clossiana dia. Marielyst, 11 maj - 2005. Fotograf: Peter Møllmann

Engperlemorsommerfugl
Brenthis ino
Forvinge overside; bred sort sømkant
med konkav form indad.
Bagvinge underside; gul, mangler
sølvpletter, diffus violet ydrefelt.
Moseperlemorsommerfugl
Boloria aquilonaris
Forvinge overside; pletter i diskalcelle
og midterfelt normale og sammen- hængende langs ydrefelt
Bagvinge underside; mest rød med lidt
gul og fine sølvpletter.
Rødlig Perlemorsommerfugl
Boloria euphrosyne
Forvinge overside; sømfelt trekantede
pletter er delvis adskilt
Bagvinge underside; yderfelt med sorte
pletter og skiftevis røde/beige celler.
Brunlig Perlemorsommerfugl
Boloria selene
Forvinge overside; sømfelt v-pletter er
sammenhængende med sømkant
Bagvinge underside; yderfelt med sorte
pletter og skiftevis brune/beige celler.
Violet Perlemorsommerfugl
Boloria dia
Forvinge overside; sømfelt v-pletter er
sammenhængende med sømkant
Bagvinge underside; yderfelt med sorte
pletter og violette celler.

__________________________________________________________

Bestemmelsenøgle over skandinaviske små perlemorsommerfugle!

__________________________________________________________

Første gang jeg så Rødlig Perlemorsommerfugl, var på cykelferie i det sydlige Norge i Kongsberg, Telemarken i Juli, 1970. Den fløj sammen med Brunlig Perlemorsommerfugl og en som jeg først efter nogle år fandt ud af var en Ringet Perlemorsommerfugl.

Rødlig Perlemorsommerfugl, Boloria euphrosyne. Storeskov/Søholt, Lolland. d. 24 Maj 2009. Fotograf: Lars Andersen

I juni 1973 cyklede jeg fra Østerbro til Køge, ruten var over Tåstrup, imellem Tåstrup og Køge, kom jeg forbi nedlagte landevejskroer, hvor man stadig kunne se staldene og trugene til heste fra den tid hvor man brugte heste til transport på landevejene.
Da jeg cyklede stierne tynde i Lellinge Frihed, fandt jeg så slidte Rødlig Perlemorsommerfugl flyve i antal sammen med Nældesommerfugl og Hero på nogle lysninger i ung løvskov. Dengang var man ikke bleg for at cykle op til 100 km eller mere på en dag på en ganske almindelig havelåge med et gear og fodbremse!  Lars Andersen  3 Maj 2007

__________________________________________________________

Eng med Majgøgeurt. Hamborgskov, Lolland. d. 20 Maj 2007. Fotograf: Lars Andersen

Link til insekter og planter fra Storskov/Hamborg Skov, Lolland.

__________________________________________________________

Rødlig perlemorsommerfugl, Boloria euphrosyne fra Sjælland i 70'erne, leg Jens Stolt: Højre bagvinge nedre analhjørne i celler : CuA1, M3 & M2  tæt på.  fra Sydsjælland d. 30 marts 2013. Fotograf; Lars Andersen

Rødlig Perlemorsommerfugl, Boloria euphrosyne fra Sjælland i 70'erne. leg Jens Stolt:
Højre bagvinge nedre analhjørne i celler : CuA1, M3 & M2 tæt på. Se mere på Morfologi.
Sydsjælland d. 30 marts 2013. Fotograf; Lars Andersen

Rødlig Perlemorsommerfugl, Boloria euphrosyne. Storskov, Lolland d. 19 maj 2007. Fotograf: Jan Fischer Rasmussen

Rødlig Perlemorsommerfugl, Boloria euphrosyne
Højre for- & bagvinge tæt på, cellestruktur. Se mere på Morfologi.
Søholt Storskov d. 19 maj 2007. Fotograf; Jan Fischer Rasmussen

__________________________________________________________

Tilbage til DANMARK DAGSOMMERFUGLE

Home tilbage til forsiden

__________________________________________________________

Prydlig Pärlemorfjäril

Boloria euphrosyne ssp. lapponica

First update 10 october 2007

Last update 6 july 2020

Pålnovik nord for Torneträsk, Lappland, Sverige. 360 m. d. 28 juni 2007. Fotograf: Lars AndersenRødlig perlemorsommerfugl, Boloria euphrosyne lapponica (Esper,1794). Pålnovik nord for Torneträsk, Lappland, Sverige. 360 m. d. 1 juli 2007. Fotograf: Lars AndersenRødlig perlemorsommerfugl, Boloria euphrosyne lapponica (Esper,1794). Pålnovik nord for Torneträsk, Lappland, Sverige. 360 m. d. 1 juli 2007. Fotograf: Lars AndersenRødlig perlemorsommerfugl, Boloria euphrosyne lapponica (Esper,1794). Pålnovik nord for Torneträsk, Lappland, Sverige. 360 m. d. 1 juli 2007. Fotograf: Lars AndersenRødlig perlemorsommerfugl, Boloria euphrosyne lapponica (Esper,1794). Pålnovik nord for Torneträsk, Lappland, Sverige. 360 m. d. 1 juli 2007. Fotograf: Lars AndersenRødlig perlemorsommerfugl, Boloria euphrosyne lapponica (Esper,1794). Pålnovik nord for Torneträsk, Lappland, Sverige. 360 m. d. 1 juli 2007. Fotograf: Lars AndersenRødlig perlemorsommerfugl, Boloria euphrosyne lapponica (Esper,1794). Paddu, Lapporten syd for Torneträsk, Lappland, Sverige. 500 m. d. 29 juni 2008. Fotograf: Lars AndersenRødlig perlemorsommerfugl, Boloria euphrosyne lapponica (Esper,1794). Nissuntjårro syd for Torneträsk, Lappland, Sverige. 700 m. d. 3 juli 2007. Fotograf: Lars AndersenRødlig perlemorsommerfugl, Boloria euphrosyne lapponica (Esper,1794). Nissuntjårro syd for Torneträsk, Lappland, Sverige. 700 m. d. 3 juli 2007. Fotograf: Lars AndersenRødlig perlemorsommerfugl, Boloria euphrosyne lapponica (Esper,1794). Nissuntjårro syd for Torneträsk, Lappland, Sverige. 700 m. d. 3 juli 2007. Fotograf: Lars AndersenEngviol, Viola palustris. Pålnovik nord for Torneträsk, Lappland, Sverige. 360 m. d. 2 juli 2007. Fotograf: Lars AndersenDjupviken, 350 m.h. Torneträsk, Lappland, Sverige d. 7 juli 2008. Fotograf: Lars Andersen

Prydlig Pärlemorfjäril, Boloria euphrosyne ssp. lapponica (Esper, 1794), findes i fjeldenes i birkeskovens lysninger, blomsterenge og tørvemoser . Besøger blomster som Skovstorkenæb og Dag-Pragtstjerne.
Den er mindre og mørkere med sammenflydende pletter i sømfelt og sømkant. (31-38 mm i vingefang). I det nordlige England og muligvis også det nordlige Skandinavien lever den på Eng-Viol, Viola palustris. Der findes habitater som fattigkær og højmoser i det mellemste & nordlige Skandinavien der helt savner violer, der lever den muligvis på Mosebølle, Vaccinium uliginosum.
Udbredelse fra J
ämtland i fjeldene op til Torne Lappmarken og Troms nord for søen Torneträsk.

Rødlig Perlemorsommerfugl, Boloria euphrosyne. Fageråsmossen, Blombacka, Karlstad, Värmland, Sverige d. 16 juni 2015. Fotograf; Lars AndersenRødlig Perlemorsommerfugl, Boloria euphrosyne som suger på Mosebølle. Fageråsmossen, Blombacka, Karlstad, Värmland, Sverige d. 16 juni 2015. Fotograf; Lars Andersen

Prydlig Pärlemorfjäril, Boloria euphrosyne. Fageråsmossen, Blombacka, Karlstad, Värmland, Sverige d. 16 juni 2015. Fotograf; Lars Andersen

Rødflekket Perlemorvinge, Boloria euphrosyne. Jordet, Trysil, Hedmark, Norge d. 17 juni 2017. Fotograf; Lars Andersen

Rødflekket Perlemorvinge, Boloria euphrosyne. Jordet, Trysil, Hedmark, Norge d. 17 juni 2017. Fotograf; Lars Andersen

Prydlig Pärlemorfjäril, Boloria euphrosyne. Uggelheden, Värmland, Sverige d. 17 juni 2017. Fotograf; Erling Krabbe

Prydlig Pärlemorfjäril, Boloria euphrosyne. Uggelheden, Värmland, Sverige d. 17 juni 2017. Fotograf; Erling Krabbe

Rødlig Perlemorsommerfugl, Boloria euphrosyne. Åsarna, Jämtland, Sverige d. 24 juni 2018. Fotograf; Lars AndersenRødlig Perlemorsommerfugl, Boloria euphrosyne. Åsarna, Jämtland, Sverige d. 24 juni 2018. Fotograf; Lars Andersen

Prydlig Pärlemorfjäril, Boloria euphrosyne. Åsarna, Jämtland, Sverige d. 24 juni 2018. Fotograf; Lars Andersen

Prydlig Pärlemorfjäril, Boloria euphrosyne. Mässlingen, Härjedalen, Sverige d. 17 juni 2020. Fotograf; John Vergo

Prydlig Pärlemorfjäril, Boloria euphrosyne. Mässlingen, Härjedalen, Sverige d. 17 juni 2020. Fotograf; John Vergo

Prydlig Pärlemorfjäril, Boloria euphrosyne. Messlingen, Härjedalen, Sverige d. 18 juni 2020. Fotograf; Lars AndersenPrydlig Pärlemorfjäril, Boloria euphrosyne. Messlingen, Härjedalen, Sverige d. 18 juni 2020. Fotograf; Lars Andersen

Prydlig Pärlemorfjäril, Boloria euphrosyne. Messlingen, Härjedalen, Sverige d. 18 juni 2020. Fotograf; Lars Andersen

Prydlig Pärlemorfjäril, Boloria euphrosyne. Tännäs, Härjedalen, Sverige d. 19 juni 2020. Fotograf; Lars AndersenPrydlig Pärlemorfjäril, Boloria euphrosyne. Tännäs, Härjedalen, Sverige d. 19 juni 2020. Fotograf; Lars Andersen

Prydlig Pärlemorfjäril, Boloria euphrosyne. Tännäs, Härjedalen, Sverige d. 19 juni 2020. Fotograf; Lars Andersen

__________________________________________________________

Urfugl, Lyrurus tetrix hun. Sätervallen, Hede, Härjedalen, Sverige d. 24 juni 2018. Fotograf; Lars Andersen

Urfugl, Lyrurus tetrix hun. Sätervallen, Hede, Härjedalen, Sverige d. 24 juni 2018. Fotograf; Lars Andersen

__________________________________________________________

Tilbage til Svenske Dagfjärilar

__________________________________________________________

Prydlig Pärlemorfjäril

Boloria euphrosyne ssp. septentrionalis

First update 31 august 2008

Last update 31 august 2008

Paddu, lapporten, 660 m.h. Torneträsk, Lappland, Sverige d. 29 juni 2008. Fotograf: Lars AndersenRødlig perlemorsommerfugl, Boloria euphrosyne ssp.: septrionalis (Nordstrøm, 1933). Pålnovik nord for Torneträsk, Lappland, Sverige. 360 m. d. 28 juni 2007. Fotograf: Lars AndersenPrydlig pärlemorfjäril, Boloria euphrosyne ssp.: septentrionalis (Nordstrøm, 1933). Djupviken, 680 m.h. Torneträsk, Lappland, Sverige d. 7 juli 2008. Fotograf: Lars AndersenFrejas pärlemorfjäril, Boloria freija som ligner B. euphrosyne meget! Dog er pletter på forvinge midterfelt mere svaj i. Paddu, lapporten, Torneträsk, Lappland, Sverige. 660 m. d. 29 juni 2008. Fotograf: Lars AndersenFjeldviol, Viola biflora. Pålnovik nord for Torneträsk, Lappland, Sverige. 360 m. d. 2 juli 2007. Fotograf: Lars AndersenFjeldviol, Viola biflora. Pålnovik nord for Torneträsk, Lappland, Sverige. 360 m. d. 2 juli 2007. Fotograf: Lars AndersenDjupviken, 680 m.h. Torneträsk, Lappland, Sverige d. 7 juli 2008. Fotograf: Lars Andersen

Prydlig Pärlemorfjäril, Boloria euphrosyne ssp. septentrionalis (Nordström, 1933) findes over birkeskovstrægrænsen ved moser og vandløb, besøger blomster som Tue-Limurt, Fjeld-Astragel & Fjeld-Viol, Viola biflora der muligvis bruges som værtsplante?
Er blegere rød på oversiden med sirlige sorte pletter, (34-40 mm i vingefang).
Findes fra det nordligste Lappland til Ishavet.

Den tredie i rækken er;
Frejas Pärlemorfjäril, Boloria (Clossianafreija (Thunberg, 1791) med zigzag midterbånd på forvinge..

Tilbage til Svenske Dagfjärilar

__________________________________________________________