Svalehaler, Papilionidae

first update d. 19 september - 2020

last update  d. 14 november - 2020

_____________________________

Svalehaler, Papilionidae (Latreille, 1802)
som på engelsk hedder Swallowtails. Er store, farverige sommerfugle som omfatter over 550 arter i orden sommerfugle, Lepidoptera , underorden Obtectomera, superfamilien Papilionoidea. Selvom flertallet af Svalehaler, Papilionidae er tropiske, findes familien på et hvert kontinent undtagen Antarktis. Familien inkluderer de største sommerfugle i verden; Fuglevinger, Ornithoptera fra Oceaniske og Australske region .

Svalehaler har en række særpræg; for eksempel bærer larven et repugnatorielt organ kaldet osmeterium på sin protorax. Osmeteriet forbliver normalt skjult, men når det er truet, vender larven det udad gennem en tværgående dorsalrille ved at puste den op med væske.

Heraclides androgeus.  Caranavi d. 8 january 2010.Photographer; Lars Andersen

Heraclides androgeus som viser sit osmeterium. 
Caranavi d. 8 january 2010. Photographer; Lars Andersen

Det gaffelhalede udseende på nogle af svalehalsens bagvinger, som kan ses, når sommerfuglen hviler med vingerne spredt, gav anledning til det almindelige navn Svalehale. Med hensyn til dets formelle navn valgte Linné Papilio til type slægt, da papilio er latin for "sommerfugl". For de specifikke epiteter af slægten anvendte Linné navnene på græske figurer på svalehale navne. Typearten: Svalehale, Papilio machaon hædret Machaon, en af Asclepius sønner, nævnt i Iliaden. Yderligere er arten Papilio homerus fra Jamaica opkaldt efter den græske digter, Homer.

Underfamilier
Slægterne af eksisterende svalehaler klassificeres normalt i tre underfamilier;
Baroniinae, Parnassiinae og Papilioninae, hvor de to sidstnævnte yderligere er opdelt i Tribes.
I familie svalehaler afspejler valget af madplanter og økologisk livsstil udover morfologiske egenskaber fylogeni og klassificering.

Udvikling; Praepapilioninae
En forhistorisk underfamilie;
Praepapilioninae, der består af en enkelt slægt Praepapilio, omfatter to arter af uddøde sommerfugle, hvor hvert medlem er beskrevet fra enkelte fossiler, der findes i et mellemliggende eocenaflejring i Colorado, USA (Durden og Rose,).

Udbredelse
Fra 2020 er der identificeret over 570 eksisterende arter, der er udbredt i de tropiske og tempererede regioner. Forskellige arter beboer højder lige fra havets overflade til højeste bjerge, som det er tilfældet med de fleste arter af Parnassius. Størstedelen af svalehale arter og den største mangfoldighed findes i troperne og subtropiske områder mellem 20 ° N og 20 ° S, især Sydøstasien, og mellem 20 ° N og 40 ° N i Østasien. Kun 12 arter findes i Europa og kun en art;
Svalehale, Papilio machaon findes på de britiske øer. Nordamerika har 40 arter, herunder flere tropiske arter og Parnassius.

Den nordligste art er den
Siberiske Apollo, Parnassius arcticus, der findes i polarcirklen i det nordøstlige Yakutia, i en højde af 1500 meter over havets overflade. I Himalaya er der fundet forskellige apollo-arter såsom Almindelig Rød Apollo, Parnassius epaphus i højder på over 6.000 meter over havets overflade.

Reference:
Reed, Robert D.; Sperling, Felix A.H. (2006). "
Papilionidae – The Swallowtail Butterflies". [Tree of Life Web Project]. Retrieved 7 November 2010.

_____________________________

Obtectomera Minet, 1986 12 superfamilies
Superfamily Papilionoidea, Latreille, 1802 Dagsommerfugle (97/99*)

Swallowtail - Papilionidae -  (Scandinavia; 4. Denmark; 4. Sweden; 4. Norway; 3. Finland; 4)

Apollo Parnassius apollo (DK im - N - S - FIN)
Clouded Apollo / Mnemosyne Parnassius mnemosyne (DK - N - S - FIN)
Scarce Swallowtail / Sydeuropæisk Svalehale  Iphiclides podalirius (DK - S - FIN immigration)
Swallowtail / Svalehale Papilio machaon (DK/im - N - S - FIN)

____

Denmark = DK immigration = im
Norway = N extinct =
Sweden = S import = imp
Finland = FIN introduced = int

_____________________________

Swallowtail - Papilionidae -  (Scandinavia; 4. Denmark; 4. Sweden; 4. Norway; 3. Finland; 4)

Mnemosyne han. Ronneby, Blekinge. d. 26 maj 2007. Fotograf: Lars AndersenApollo, Parnassius apollo. Loftahammar, Småland, Sverige. d. 21 July 2013. Photographer; Lars AndersenSydeuropæisk svalehale, Iphiclides podalirius. Rom, Italien. D. 23 juni 2005. Fotograf: Henrik S. LarsenSvalehale, Papilio machaon han. Amager Fælled. d. 16 juli 2011. Fotograf: Lars Andersen

Clouded Apollo Apollo Scarce Swallowtail Swallowtail
Parnassius mnemosyne Parnassius apollo Iphiclides podalirius Papilio machaon

_____________________________

The Swallowtail butterflies, Papilionidae (Latreille, 1802)
are large, colorful butterflies, and include over 550 species. Though the majority are tropical, members of the family inhabit every continent except Antarctica. The family includes the largest butterflies in the world, the birdwing butterflies of the genus Ornithoptera from Oceanian and Australian region..

Swallowtails have a number of distinctive features; for example, the
Papilionidae caterpillar bears a repugnatorial organ called the osmeterium on its prothorax. The osmeterium normally remains hidden, but when threatened, the larva turns it outward through a transverse dorsal groove by inflating it with fluid.

The forked appearance in some of the swallowtails' hindwings, which can be seen when the butterfly is resting with its wings spread, gave rise to the common name swallowtail. As for its formal name, Linnaeus chose
Papilio for the type genus, as papilio is Latin for "butterfly". For the specific epithets of the genus, Linnaeus applied the names of Greek figures to the swallowtails. The type species: Swallowtail, Papilio machaon honored Machaon, one of the sons of Asclepius, mentioned in the Iliad. Further, the species Papilio homerus from Jamaica is named after the Greek poet, Homer.

Subfamilies
The genera of extant swallowtails are usually classified into three subfamilies;
Baroniinae, Parnassiinae, and Papilioninae, the latter two being further divided in to tribes.
In swallowtails, besides morphological characteristics, the choice of food plants and ecological lifestyle reflect phylogeny and classification.

Evolution; Praepapilioninae
An additional subfamil;
Praepapilioninae, consisting of a single genus Praepapilio, includes two species of extinct butterflies, each member being described from single fossils found in a middle Eocene deposit in Colorado, United States (Durden and Rose,).

Distribution
As of
2005, 552 extant species have been identified which are distributed across the tropical and temperate regions. Various species inhabit altitudes ranging from sea level to high mountains, as in the case of most species of Parnassius. The majority of swallowtail species and the greatest diversity are found in the tropics and subtropical regions between 20°N and 20°S,: particularly Southeast Asia, and between 20°N and 40°N in East Asia.
Only 12 species are found in Europe and only one species,
Swallowtail, Papilio machaon is found in the British Isles. North America has 40 species, including several tropical species and Parnassius.

The northernmost swallowtail species is the
Siberian Apollo, Parnassius arcticus, found in the Arctic Circle in northeastern Yakutia, at altitudes of 1500 meters above sea level. In the Himalayas, various Apollo species such as Common Red Apollo, Parnassius epaphus, have been found at altitudes of 6,000 meters above sea level.

Reference:
Reed, Robert D.; Sperling, Felix A.H. (2006). "
Papilionidae – The Swallowtail Butterflies". [Tree of Life Web Project]. Retrieved 7 November 2010.

_____________________________

Swallowtail - Papilionidae -  (Scandinavia; 4. Denmark; 4. Sweden; 4. Norway; 3. Finland; 4)
Skippers - Hesperiidae - (Scandinavia; 14. Denmark; 10. Sweden; 12. Norway; 10. Finland; 9)
Whites - Pieridae - (Scandinavia; 16. Denmark; 11. Sweden; 14. Norway; 13. Finland; 16)
Blue - Lycaenidae - (Scandinavia; 38. Denmark; 25/27. Sweden; 32. Norway; 23. Finland; 28)
Metalmarks - Riodinidae - (Scandinavia; 1. Denmark; 1. Sweden; 1. Norway; 0. Finland; 0)
Brush-footed butterflies - Nymphalidae - (Scandinavia; 69. Sweden; 60. Norway; 49. Finland; 58)

_____________

In Scandinavia observed approximately: 142 species of butterflies
In
Sweden observed approximately: 123 species of butterflies
In
Finland observed approximately: 115 species of butterflies
In
Norway observed approximately: 98 species of butterflies
In
Denmark observed approximately: 97 species of butterflies


Back to rare butterflies in Denmark

Back to Danish Butterflies

Back toFrontpage